Kiedy pracodawca może nie wypłacić wynagrodzenia? 

W życiu zawodowym niejednokrotnie zdarza się, że pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia. Może to wynikać z różnych przyczyn, takich jak brak środków finansowych czy nieprzestrzeganie przez pracownika obowiązków zawartych w umowie. W przypadku gdy dojdzie do takiej sytuacji, ważne jest, aby wiedzieć, kiedy pracodawca może nie wypłacić wynagrodzenia, a kiedy ma obowiązek dokonać przelewu na konto pracownika.
Bowiem brak wypłaty wynagrodzenia jest nie tylko nieuczciwy, ale też niezgodny z obowiązującym prawem pracy. Dlatego warto znać swoje prawa i wymagać od pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć kwestie, które decydują o tym, kiedy pracodawca może odmówić wypłaty pensji. Odkryjmy razem, na co należy zwrócić uwagę i jakie kroki podjąć, by móc skutecznie walczyć o swoje prawa pracownicze!

Agenda:

 • co to jest wynagrodzenie
 • kiedy pracodawca ma prawo nie wypłacić wynagrodzenia,
 • co zrobić, gdy pracodawca nie wypłaci wynagrodzenia,
 • jakie są prawa pracownika w przypadku niewypłacenia wynagrodzenia
 • jakie są konsekwencje dla pracodawcy niewypłacenia wynagrodzenia,
 • jakie są przyczyny braku wypłaty wynagrodzenia,
 • jakie są przyczyny braku wypłaty wynagrodzenia,
 • jakie kroki może podjąć pracownik w przypadku braku wynagrodzenia za pracę,
 • jakie są terminy wypłaty wynagrodzenia,

Co to jest wynagrodzenie?

Wynagrodzenie to kwota pieniężna, którą pracownik otrzymuje za swoją pracę. Zgodnie z definicją wynagrodzenie za pracę składa się zwykle z pensji oraz dodatków i premii. Wynagrodzenie jest jednym z podstawowych elementów umowy o pracę, a jego wysokość zależy od umowy między pracodawcą a pracownikiem.

Na co składa się wynagrodzenie?

Wynagrodzenie składa się z różnych elementów, w tym:

 • Pensja podstawowa;
 • Chorobowe;
 • Urlopowe;
 • Nagrody i premie;
 • Dodatki i inne świadczenia.

Jakie są formy wypłaty wynagrodzenia?

Wypłata wynagrodzenia może być dokonywana w różnej formie. Najczęściej stosowane są formy:

 • Przelew na konto bankowe pracownika;
 • Przelew na kartę płatniczą pracownika;
 • Gotówka;
 • Czek;
 • Inne środki płatnicze.

Kiedy pracodawca może nie wypłacić wynagrodzenia?

Co mówi kodeks pracy na temat wypłacania wynagrodzenia?

Kodeks pracy precyzuje, że pracodawca ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie w terminie określonym w umowie o pracę. Zgodnie z art. 86 § 1 kodeksu pracy wynagrodzenie powinno być wypłacane nie rzadziej niż raz na miesiąc.

Czym jest zwolnienie z wypłaty wynagrodzenia?

Zwolnienie z wypłaty wynagrodzenia to sytuacja, w której pracownik jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy w danym okresie, ale jednocześnie nie otrzymuje wynagrodzenia za ten czas. Zwolnienie z wypłaty wynagrodzenia może nastąpić za zgodą pracownika lub za przyczyną pracodawcy.

Co zrobić, gdy pracodawca nie wypłaci wynagrodzenia?

Czym jest pozwem do sądu pracy?

Pozew do sądu pracy to forma bieżącej ochrony pracownika, który składa się na złożenie pozwu do sądu pracy w celu uzyskania wypłaty zaległego wynagrodzenia. Postępowanie sądowe idzie zazwyczaj przez wiele miesięcy, dlatego warto rozważyć też inną formę ochrony swoich praw.

Co zrobić, gdy chcemy wypłaty wynagrodzenia?

Kiedy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia w wyznaczonym terminie, pracownik powinien skierować pismo do pracodawcy, w którym zwróci mu uwagę na opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia i wezwać do dokonania przelewu. Warto takie pismo wysłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Jakie są konsekwencje niewypłacenia wynagrodzenia?

Niewypłacenie wynagrodzenia w terminie lub w ogóle może mieć dla pracodawcy poważne konsekwencje. Oprócz kary grzywny (art. 108 kodeksu pracy) grozi mu też postępowanie przed państwową inspekcją pracy oraz postępowanie w sądzie pracy.

Jakie są prawa pracownika w przypadku niewypłacenia wynagrodzenia?

Czy pracownik ma prawo dobrze motywowanego niezgłoszenia do pracy?

Tak, pracownik może zastosować dobrze motywowane niezgłoszenie się do pracy, jeżeli pracodawca nie wypłacił mu wynagrodzenia w całości lub w części. Dobrze motywowane niezgłoszenie się do pracy tłumaczy się w piśmie skierowanym do pracodawcy.

Czy pracownik ma prawo wstrzymać się od wykonywania pracy?

Tak, pracownik ma prawo wstrzymać się od wykonywania pracy, jeśli pracodawca nie wypłacił mu wynagrodzenia w całości lub w części. Pracownik powinien poinformować pracodawcę o swojej decyzji w piśmie.

Jakie są konsekwencje dla pracodawcy niewypłacenia wynagrodzenia?

Jakie kary grożą pracodawcy za niewypłacanie wynagrodzenia?

Pracodawca, który nie wypłacił wynagrodzenia, może zostać ukarany grzywną. Grzywna za niewypłacenie wynagrodzenia wynosi od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Jakie inicjatywy można podjąć przeciwko pracodawcy?

W przypadku niewypłacenia wynagrodzenia, można podjąć szereg różnych inicjatyw, takich jak:

 • Zgłosić sprawę do państwowej inspekcji pracy;
 • Złożyć skargę do pracodawcy i żądać przedstawienia odpowiednich wyjaśnień;
 • Wystąpić do sądu pracy w celu uzyskania zaległego wynagrodzenia;
 • Wziąć udział w mediacjach.

Maksymalna wysokość kary

Pracodawca, który nie wypłaca wynagrodzenia, może ponieść konsekwencje w postaci kary pieniężnej, która może wynieść nawet trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatkowo, pracodawca może ponieść odpowiedzialność cywilną lub karną.

Inne konsekwencje prawne dla pracodawcy

Pracodawca, który nie wypłaca wynagrodzenia, może stracić zaufanie pracowników i sławę jako pracodawcy. Konsekwencje dla wizerunku pracodawcy mogą być trudne do oszacowania i wpłynąć na jego przyszłe zyski.

Jakie są przyczyny braku wypłaty wynagrodzenia?

Brak umowy o pracę

Pracownik ma prawo do wynagrodzenia za pracę, ale tylko wtedy, gdy posiada umowę o pracę z pracodawcą. Brak umowy uniemożliwia wypłatę wynagrodzenia.

Pracownik nie wykonał swoich obowiązków

Jeśli pracownik nie wykonywał swoich obowiązków albo nie wywiązywał się z nich w sposób odpowiedni, pracodawca ma prawo do obniżenia wynagrodzenia lub wstrzymania wypłaty.

Pracodawca ma trudności finansowe

Niestety, zdarzają się sytuacje, w których pracodawca ma trudności finansowe i nie jest w stanie wypłacić wynagrodzenia pracownikowi. W takim przypadku konieczna jest negocjacja warunków wypłaty lub szukanie innej pracy.

Jakie kroki może podjąć pracownik w przypadku braku wynagrodzenia za pracę?

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia

Pracownik ma prawo złożyć wniosek o wypłatę wynagrodzenia w przypadku jego braku. Pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie niezwłocznie po ustaleniu zaległego wynagrodzenia.

Wniosek o rozwiązanie umowy o pracę

Jeśli pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia, pracownik ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę. Warto jednak pamiętać, że wpływ na decyzję o rozwiązaniu umowy mogą mieć okoliczności związane z zaległym wynagrodzeniem.

Pozew do sądu pracy

Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie przynosi skutku, pracownik ma prawo do wszczęcia postępowania sądowego przeciwko pracodawcy. Skutkiem takiego postępowania może być zasądzenie zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami.

Wysłanie pisemnego wezwania do wypłaty

Pracownik może wysłać pracodawcy pisemne wezwanie do wypłaty wynagrodzenia. Wezwanie powinno zawierać termin, w którym pracodawca powinien dokonać wypłaty oraz groźbę podjęcia działań prawnych w przypadku niewywiązania się z terminu.

Wsparcie związków zawodowych

Jeśli pracownik jest członkiem związku zawodowego, może liczyć na wsparcie i pomoc w walce o swoje prawa. Związek zawodowy może wystąpić w imieniu pracownika do pracodawcy lub złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy.

Złożenie skargi do Państwowej Inspekcji Pracy

Pracownik ma prawo złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy w przypadku naruszenia jego praw przez pracodawcę. Inspektor może wszcząć postępowanie w celu wyjaśnienia sprawy oraz nałożyć kary na pracodawcę.

Jakie są terminy wypłaty wynagrodzenia?

Terminy wypłaty wynagrodzenia określone w umowie o pracę

Terminy wypłaty wynagrodzenia określone są w umowie o pracę. Zwykle wypłata jest dokonywana co miesiąc, na początku miesiąca albo w połowie miesiąca.

Terminy wypłaty określone w kodeksie pracy

Kodeks pracy określa, że wynagrodzenie powinno być wypłacane nie rzadziej niż raz na miesiąc, w terminie do dziesiątego dnia następnego miesiąca kalendarzowego.

Niezwłoczna wypłata wynagrodzenia po ustaleniu

Jeśli pracownik ma prawo do wynagrodzenia za pracę, pracodawca powinien wypłacić je niezwłocznie po ustaleniu zaległego wynagrodzenia. W przypadku trudności finansowych pracodawcy, wypłata powinna nastąpić w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Znaj swoje prawa i nie daj się oszukać

Kiedy pracodawca może nie wypłacić wynagrodzenia swoim pracownikom? Znaj swoje prawa i nie pozwól, aby Twój pracodawca Cię oszukał. To właśnie z nieznajomości przepisów czy też niedokładnego czytania przez pracownika umów pracodawcy czerpią największe korzyści. Zapoznaj się z regulacjami i nie daj się oszustom.

Redakcja IwK