Czym jest restrukturyzacja i czy się opłaca?

Problemy z wypłacalnością firmy w wielu przypadkach można rozwiązać nie tylko poprzez ogłoszenie upadłości, ale także restrukturyzacją przedsiębiorstwa. Co jest celem postępowania restrukturyzacyjnego, jakie są wady i zalety restrukturyzacji, a także czy restrukturyzacja rozwiąże problem z niewypłacalnością? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Czym jest restrukturyzacja?

Zaczynając od kwestii językowej – słowo restrukturyzacja składa się z dwóch elementów: przedrostka re- oraz słowa strukturyzacja. Czyli chodzi w tym przypadku o ponowne stworzenie struktur. W restrukturyzacji chodzi o wywołanie gwałtownych zmian w pasywach, aktywach lub organizacji firmy. W kwestii prawnej postępowanie restrukturyzacyjne reguluje ustawa – Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r.

Do celów postępowania restrukturyzacyjnego należy stworzenie bodźca, który zapewni wzrost wartości przedsiębiorstwa, natomiast w aspekcie prawnym restrukturyzacja ma na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości. Przyczyny działań restrukturyzacyjnych możemy podzielić na wewnętrzne (przykładowo nagłe zwiększenie kosztów działalności) oraz zewnętrzne (wzrost konkurencji czy zdarzenia losowe takie jak pandemia).

Jak wygląda otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego?

Za dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, zgodnie z ustawą Prawo restrukturyzacyjne, uważa się wydanie postanowienia o postępowanie sanacyjne, postępowanie układowe lub przyspieszone postępowanie układowe. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego może złożyć wierzyciel osobisty (gdy chodzi o niewypłacalną osobę prawną) lub kurator (w przypadku osoby prawnej wpisanej do KRS).

Jeśli chodzi o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – decyzję podejmuje dłużnik. Wniosek można złożyć osobiście, przez wspólników lub organy, zależności od prawnej formy organizacji podmiotu gospodarczego. W zależności od rodzaju postępowania, postępowanie restrukturyzacyjne prowadzi nadzorca (nadzorca układu lub nadzorca sądowy) lub zarządca. Na czas trwania postępowania restrukturyzacyjnego wpływa nie tylko typ postępowania, ale także wartość długu czy liczba wierzycieli. W przypadku przyspieszonego postępowania układowego czy też postępowania o zatwierdzenie układu czas ich trwania powinien wynosić od 3 do 4 miesięcy.

Wady i zalety restrukturyzacji

W zależności od formy postępowania, różne są także skutki restrukturyzacji. Jednak o wiele łatwiej w postępowaniu restrukturyzacyjnym wymienić wady i zalety tego procesu. Do zalet bezsprzecznie można zaliczyć możliwość wprowadzenia zaawansowanych technologii w przedsiębiorstwie czy zwiększenie jakości produktów. Do wad postępowania restrukturyzacyjnego można zaliczyć konieczność zwiększenia nakładów finansowych przedsiębiorstwa.

Restrukturyzacja małych gospodarstw – czy warto?

Restrukturyzacja małych gospodarstw to przede wszystkim działania, których celem jest zwiększenie wydajności, a także sprawności funkcjonowania gospodarstwa. Zgodnie z definicją pochodzącą z interpelacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 września 2017 roku małe gospodarstwo musi mieć co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości, która służy do prowadzenia produkcji z zakresu działów specjalnych produkcji rolnej. W przypadku gospodarstw rolnych, który w bardzo mocny sposób uzależnione są od czynników losowych (np. pogodowych), zgromadzenie wymagalnych zobowiązań pieniężnych wymaga czasem zapożyczenia i może powodować problemy z płynnością finansową. W takich przypadkach restrukturyzacja może uratować gospodarstwo od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Redakcja IwK

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.